Bài 1, bài 2, bài 3 Tiết 108 trang 120 sgk Toán 4


Bài 1, bài 2 So sánh hai phân số Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

Bài 1: So sánh hai phân số:

a)  và                                          b)  và 

c)  và                                    d)  và 

Giải

a)   >                                           b)   <  

c)   <                                    d)   > 

Bài 2. So sánh các phân số sau với 1:  ; ;  ; 

Giải

 < 1;  <1 ;  > 1;  > 1;  < 1;  = 1;  > 1

Bài 3: Viết các phân số theo thứ tự từ bé đến lớn

a)                    b) 

c)                     d) 

Giải

a) Vì 1 < 3; 3 < 4 nên ta có: 

b) Vì 5 < 6; 6 < 8 nên ta có: 

c) Vì 5 < 7; 7 < 8 nên ta có: 

d) Vì 10 < 12; 12 < 16 nên ta có: