Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết


Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.

Thi kể tên một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn mà bạn biết.

Trả lời:

Một số vi-ta-min và chất khoáng có trong thức ăn:

+Vi-ta-min: A, B, C, D.

+Chất khoáng can-xi, sắt, phốt pho, …