Theo em những thành tựu văn hóa nào của thời cổ đại còn được sử dụng đến ngày nay ?


Thiên văn, lịch, chữ viết, chữ số, kiến thức của các ngành khoa học cơ bản.

Thiên văn, lịch, chữ viết, chữ số, kiến thức của các ngành khoa học cơ bản, các tác phẩm văn học, nghệ thuật, các thành tựu kiến trúc,...