Thế nào là chế độ quân chủ ?


Thế nào là chế độ quân chủ ?

Thế nào là chế độ quân chủ ?

Trả lời:

- Chế độ quân chủ là thể chế nhà nước do vua đứng đầu.
- Chế độ quân chủ chuyên chế là chế độ mà quyền lực tập trung tuyệt đối, tối cao, vô hạn trong tay một người (vua - hoàng đế - Thiên tử...), mọi người phải phục tùng tuyệt đối.

Đã có lời giải Sách bài tập Lịch sử lớp 7 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>>>> Học tốt lớp 7 các môn Toán, Văn năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu