Test yourself D - Unit 11 trang 133 tiếng Anh 11


Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences.

TEST YOUSELF D

I. LISTENING

Click tại đây để nghe:


Listen to the passage about water conservation and complete the following sentences. (Nghe đoạn văn về bảo tồn nguồn nước và hoàn thành các câu sau đây.)

1. Without water, people and other living things cannot live.

2. If there were no plants, water would run off after it rains.

3. Water can be held on the land by planting vegetation.

4. Dams are built across rivers to help hold back the water.

5. Water is stored in reservoirs during wet seasons for use in dry seasons.

TAPESCRIPT

Water is very necessary to people and other living things. Without water, people, animal and plants cannot live. And if there were no plants, water would run off after it rains; and this would cause a lot of floods. But nature has many ways of consening and controlling water. Water can be held on the land by planting vegetation. Forests and grass should be planted in where there are no natural growths. Dams built across rivers help hold back the water. Reservoirs behind the dams store water during wet seasons for use in dry seasons. Dams help prevent floods by controlling the flow of water.

II. READING

Read the passace and answer the questions. (Đọc kĩ đoạn văn và trả lời các câu hỏi.)

Không khí, nước và đất cần thiết cho sự sống còn của tất cả các sinh vật. Không khí bị ô nhiễm nặng có thể xảy ra bệnh tật và thậm chí tử vong. Nước ô nhiễm giết chết cá và các sinh vật biển khác. Ô nhiễm đất làm giảm số lượng đất có sẵn để trồng cây lương thực, vấn đề ô nhiễm môi trường rất phức tạp bởi vì ô nhiễm nhiều gây ra bởi những thứ mang lại lợi ích cho mọi người. Vi dụ, khí thải từ ô tô gây ra một tỉ lệ lớn ô nhiễm không khí. Tuy nhiên, ô tô cung cấp giao thông vận tải cho hàng triệu người. Nhà máy xả nhiều vật liệu gây ô nhiễm không khí và nước, nhưng các nhà máy cung cấp việc làm cho một số lượng lớn người dân. Vì vậy, để chấm dứt hay giảm đáng kể ô nhiễm ngay lập tức, mọi người sẽ phải ngưng sử dụng nhiều thứ có lợi cho họ. Ô nhiễm có thể sẽ được giảm dần theo nhiều cách. Các nhà khoa học và các kĩ sư có thể làm việc để tìm cách giảm bớt lượng ô nhiễm mà những thứ như xe ô tô và các nhà máy gây ra. Chính phủ có thể thông qua và thực thi luật yêu cầu các doanh nghiệp và cá nhân phải ngưng hoặc cắt giảm một số hoạt động gây ô nhiễm môi trường.

1.  What is necessary for the survival of all living things?

—> Air, water and soil are necessary for the survival of all things.

2. What can polluted air, water and soil cause?

—> Badly polluted air can cause illness, and even death. Polluted water kills fish and other maring life. Pollution of soil reduces the amount of land that is available for growing food.

3. Why is the pollution problem complicated? Give one example.

—> Because much pollution is caused by things that benefit people. For example, exhaust from automobile causes a large percentage of air pollution, but the automobile provides transportation for millions of people.

4. What would people have to do to end or to reduce pollution immediately?

—> They would have to stop using many things that benefit them.

5. How can governments control pollution?

—> Governments can pass and enforce laws that require businesses and individuals to stop, or cut down on certain pollutinc activities.

III. GRAMMAR

a. Listen and put a tick (V) in the right box, paying attention to the pronunciation of the underlined part of the word. (Lắng nghe và đánh dấu (V) trong ô bên phải, cúủ ý đến cách phát âm của phần gạch dưới của từ đó.)

1.C                         2. A                             3. D

b. Complete each of the following sentences, using the correct form (to-infinitive or participle) of the verb below: (Hoàn thành mỗi câu sau đây bằng cách sử dụng đúng mẫu (to-infinitive or participle) của động từ dưới đây.)

drink                 invite                  blow

live                    ring                    leave

1. Sometimes life is very unpleasant for people living near airports.

2. I was woken up by a bell ringing.

3. John was the last student to leave the lecture hall.

4. Do you have anything to drink?

5. None of the people invited to the party can come.

6. There was a tree blown down in the storm last night.

IV. WRITING

Write a paragraph of 120 words about the measures to protect the environment, using the cues given below. (Viết một đoạn văn khoảng 120 từ về các biện pháp bảo vệ môi trường, bằng cách sử dụng những gợi ý đưa ra dưới đây.)

Introduction:

-        we / try to find solutions / environmental pollution.

Body:

-        people / stop cutting trees for timber.

-        instead, they / plant trees and forests.

-        people / reduce using cars, motorbikes / that cause noise and air pollution.

-        we / prevent farmers / use fertilizers and pesticides / that damage soil.

-        people / not leave / litter on land and in water.

-        we / prohibit factories / dump industrial waste rivers and lakes.

Conclusion:

-        it / be high time / governments / have suitable measures that require companies, individuals / stop cutting down polluting activities.

You may begin with:

We are trying to find solutions to environmental pollution. People should stop cutting trees for timber...

We are trying to find solutions to environmental pollution problem. People should stop cutting trees for timber, Instead, they should plant more trees and forests. They should reduce using cars and motorbikes that cause noise and air pollution. We should prevent farmers from using fertilizers and pesticides that damage the soil. People should not litter on the land and in the water. We should prohibit factories from dumping industrial wastes into rivers and lakes. It is high time governments over the world had measures that require companies and individuals to stop or cut down on polluting activities.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu