Sự phát sinh giao tử

Bình chọn:
3.4 trên 7 phiếu

Trong quá trình phát sinh giao từ cái, các tế bào mầm cũng nguyên phân liên tiếp nhiều lần tạo ra nhiều noãn nguyên bào.

Các tế bào con được tạo thành qua giảm phân sẽ phát triến thành các giao tử sự hình thanh giao tử  đực và giao tử cái có sự khác nhau. Sự hình thành giao tử ở đọng vật khác với ở  thực vật. Quá trình phát sinh giao tử cái (trứng) và giao tử đực (tinh trùng) ở động vật được phác hoạ ờ hình 11.

Trong quá trình phát sinh giao tử đực, các tể bào mầm nguyên phân liên tiếp nhiềuin tạo ra nhiều tinh nguyên bào. Sự tạo tinh bắt đầu khi tinh nguyên bào hình  thành. Tế bào này gi