Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này


Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này

Sử dụng các từ nén lại và giãn ra để nói về tính chất của không khí qua thí nghiệm này.

Trả lời:

Không khí có thể bị nén lại hoặc giãn ra.