Speaking - Unit 5 trang 59 SGK Tiếng Anh 11


Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions (s) B. (Làm việc theo cặp. Ghép những vấn đề khó khăn ở A và cách giải quyết ở B.)

SPEAKING

Task 1. Work in pairs. Match each problem in A with its appropriate solutions (s) B.

(Làm việc theo cặp. Ghép những vấn đề khó khăn ở A và cách giải quyết ở B.)

A

B

1. Many students cannot buy all the required textbooks.

2. Students cheat in exams.

3. Many children live far from school.

4. Many students left the school before completing it.

5. Many students have difficulty in learning English.

a. enforce strict school regulations

b. provide free textbooks for students from low-income families

c. offer special tutoring lessons

d. provide transportation to schools

e. reduce the number of students in a class

f. build new schools

g. collect used textbooks for school libraries

h. help them do their homework

i. set up an English speaking club

j. provide cassettes and videos in English

Trả lời:

1. b - a             2. a - e                  3. d - f

4. c - j              5. h - i

Task 2. Work in groups. Talk about your school problems and offer solutions. Use the suggestions in Task 1.

(Làm việc theo nhóm. Thảo luận về các vấn đề về trường học của bạn và cung cấp giải pháp. Sử dụng các gợi ý trong Task 1.)

e.g:

A: Many students cannot buy all the required books. W hat do you think we should do to help them?

B: I think we should ask the school head-master to provide free textbooks for students from low-income families.

C: We should collect used textbooks for school libraries.

Trả lời:

Conversation

A: Students cheat in exams. What do you think we should do to solve this problem?

B: I think we school ask the school headmaster enforce strict school regulations.

C: We should reduce the number of students in a class.

Task 3. Work in groups. Think of three or four problems your class is experiencing. Talk about them and offer the solutions. You may use the cues below:

(Làm việc theo nhóm. Hãy suy nghĩ về ba hoặc bốn vấn đề lớp học của bạn đang trải qua. Thảo luận về chúng và đưa ra các giải pháp. Bạn có thể sử dụng những gợi ý dưới đây.)

-   Large class size (Over 50 students in the class)

(Lớp học quy mô lớn (Hơn 50 học sinh trong lớp).)

-  Shortaue of desks (3 students per desk) (Thiếu bàn (3 học sinh mỗi bàn))

-   Hot in summer (no electric fans) (Nóng vào mùa hè (không có quạt điện))

-  Cold and dark in winter (broken windows, no lights)

(Lạnh và tối trong mùa đông (cửa sổ bị hỏng, không có đèn))

Trả lời:

A: The main problem of our class is oversized. There are over 50 students in our class. What should we do to solve this problem?

B: I think the school should recruit more teachers and open new classes.

A: Another problem is that there is a shortage of desks. Three students have to sit on a desk. What should we do?

B: We should buy more desks or if there are new classes, the current number of desk should be provided adequately.

Loigiaihay.com

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu