Speaking - Unit 14 trang 157 tiếng Anh 11

Bình chọn:
3.8 trên 6 phiếu

The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement.

SPEAKING

Task 1. The following are some phrases that can be used to express agreement or disagreement. Put (A) beside an expression of agreement and (D) beside an expression of disagreement. (Sau đây là một số cụm từ có thể được sử dụng để thể hiện đồng ý hoặc không đồng ý. Đặt (A) bên cạnh một biểu hiện đồng ý và (D) bên cạnh một biểu hiện không đồng ý.)

…………1. I quite agree with you.

…………2. That’s a good idea, but …..

………….3. Great!

………….4. I can’t aeree with you more.

………….5. I don't think that’s a good idea.

………….6. Yes, let’s do that.

…………..7. That’s a good idea.

Answer

1. A               2. D                 3. A                    4. A

5. D               6. A                  7. A

Task 2. The students of class 11A2 will have a two-day holiday. They are discussing whether they should go on a camping holiday. Read and practice the conversation. (Các học sinh của lớp 11A2 sẽ có một kì nghỉ hai ngày. Họ đang thảo luận xem có nên đi cắm trại không. Đọc và thực hành các cuộc hội thoại.)

A: Let’s go camping.

B: Yes. let's do that. Then we can rest and enjoy ourselves in the quiet countryside.

C: Oh, I don’t think it’s a good idea. If we go camping, we’ll have to bring a lot of equipment with us.

Dịch bài:

A: Hãy đi cắm trại.

B: Được, chúng ta đi đi. Như thế, chúng ta có thể nghỉ ngơi và vui thú ở vùng nông thôn yên tĩnh.

C: Ồ, mình không nghĩ rằng đó là một ý tưởng hay. Nếu chúng mình đi cắm trại, chúng mình sẽ phải mang theo rất nhiều đồ dùng cần thiết.

Task 3. Work in groups. Imagine you are the students of class 11A2. Continue the discussion. Express agreement or disagreement, using the reasons below. (Làm việc theo nhóm. Hãy tưởng tượng bạn là học sinh của lớp 11A2. Tiếp tục các cuộc thảo luận. Thể hiện sự đồng ý hay không đồng ý, bằng cách sử dụng các lý do dưới đây.)

Reasons for agreeing

Reasons for disagreeing

1. can enjoy spectacular scenery

2. can have a lot of outdoor activities

3. can get close to nature

4. can enjoy the trees, flowers and the wildlife

5. can become more active

 

1. have to bring a lot of equipment and supplies which-are quite heavy

2. have to eat bread for two days, which is not very pleasant

3. have to hire a coach, which costs a lot of money

4. have to sleep in a tent, the weather might be bad

Answer

A: Let's go camping.

B: Yes. let's do that. Then we can have a lot of outdoor activities.

C: Oh, I don't think it's a good idea. If we go camping, we'll have to eat bread for two days, which is not very pleasant.

Task 4. Report your discussion to the class. Do the members of your group agree to so camping at last? Why or why not? (Báo cáo thảo luận của bạn trước lớp. Các thành viên trong nhóm của bạn cuối cùng có đồng ý đi cắm trại? Tại sao có và tại sao không?)

Answer

A: We go camping because we can get close to nature. We can have a lot of outdoor activities and can become more active.

B: We don't want to go camping because if we go camping for two days, we will have to hire tile bus which is expensive. Moreover, we'll have to sleep in the tent. It makes us sick and can’t go to school the next day.

Loigiaihay.com

>>Học trực tuyến luyện thi THPTQG, Đại học 2019, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểuCác bài liên quan