SPEAK trang 42 unit 5 SGK tiếng anh lớp 9


1.Work with a partner. Read the dialogue. Lien: You like watchina sports, don’t you. Trung? Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t tike watching them. I prefer documentaries.

1.Work with a partner. Read the dialogue.

Lien: You like watchina sports, don’t you. Trung?

Trung: Not really. Some sports are so violent, and I don’t tike watching them. I prefer documentaries.

Lien: I'm the opposite. I love watching sports, and documentaries seem quite boring to me.

Trung: But you watch the news, don’t you?

Lien: Yes. every day. It’s very informative.

Trung: I enjoy it too. You don't like foreign films, do you?

Lien: No, I don’t.

Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike.

1.Work with a partner. Read the dialogue. (Thực hành với một bạn cùng học. Đọc bài đối thoại.)

Lien : Trung, bạn thích xem thể thao, phải không?

Trung : Thực sự không. Một vài môn thể thao quá bạo lực, và tôi không thích xem chúng. Tôi thích phim tài liệu hơn.

Lien : Tôi trái lại. Tôi thích thú xem thể thao, và phim lài liệu dưỡng như quá buồn tẻ đô'i với tôi.

Trung : Nhưng bạn xem tin Lức, phải không?

Lien Phải, mỗi ngày. Nó cho nhiều thõng tin.

Trung : 1 oi cũng thích nó. Bạn không thích phim ngoại quốc, phải khòng?

Lien : Không, tôi không thích.

2.Now make similar dialogues. Talk about the programs you like and dislike. (Bây giờ thực hiện những cuộc đối thoại tương tự ; nói vế những chương (rình em thích và không thích.)

You : You like watching cartoons, don’t you, Nam?

Nam : Not really. Some cartoons are dull, and I don't like watching them. I prefer “ Children's Corner".

You : I’m the opposite. I love watching cartoons, and “Children's Comer” seems quite boring to me.

Nam : But you watch “ Learning English through Songs”, don’t you?

You : Yes, nearly every show. It’s very entertaining.

Nam : I enjoy it, loo. You don’t like sports, do you?

You : No. I don’t.

Thu : You like watching music, don’t you, Nga?

Nga : Not really. Some music shows are very noisy, and I don’t like watching them. I prefer folk music.

Thu : I’m the opposite. 1 lovo watching Science programs, and music programs seem quite boring to me, especially pop music.

Nga : But you watch “ Health for Everyone”, don’t you?

Thu : Yes, it’s very useful, it offers us very interesting scientific news in medicine.

Nga : I enjoy it, too. You don’t like drama shows, do you?

Thu : No, I don’t. Most of them are very dull.

>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước