SPEAK trang 24 unit 3 SGK tiếng anh lớp 9


Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner\'s home village using the information in the boxes.

a) Đề bài  

 Work with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner's home village using the information in the boxes.

b/Now ask and answer about voitr real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in box A or B.

đáp án:

Worth with a partner. Read the questions. Then play the role of A and B, ask and answer about your partner’s home village , using the information in the box. (Thực hành với một bạn cùng học. Đọc các câu hỏi. Sau dó đóng vai A và B, hỏi và trá lời vễ làng quê của bạn cùng học của  em, sử dụng thông tin trong khung.)

A                                                                     B

Where’s your home village?                                           to the west of the city.

                                                                                 And where’s your home village?

It’s to the south of tho city.  

How far is your village from here?

It’s 30 kilometres far from here.

How do vou travel there?

I go by bus.

An hour. How long does it take you?

They plant rice and raise cattle.

And what about the people in your v'illage?

Is there a river in vour village?                                       No, but there is a big lake. And

your village? Does it have a river?

Yes. There’s a river flowing across my village.

b.Now ask and answer  about your real home village. If you do not have a home village, make up information similar to those in box A or B. (Bây giờ hỏi và trả lởi. vềl àng quê thật sự của em. Nếu em không có làng qué, tạo thông tin tương tự như những thông tin ở khung A và B.)

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu