So sánh công cụ ở hình 20 với các công cụ ở hình 21, 22, 23.


Hình 20 : là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.

- Hình 20 : là công cụ bằng hòn cuội được ghè đẽo thô sơ.
- Hình 21, 22, 23 : là những công cụ đá được mài ở lưỡi cho sắc như rìu ngắn, rìu có vai.