Skills 2 - trang 55 Unit 11 SGK tiếng anh 6 mới

Bình chọn:
5 trên 146 phiếu

Tổng hợp bài tập và một số lý thuyết trong phần Skills 2 - trang 55 Unit 1 SGK tiếng anh 6 tập 1 mới

1  The 3Rs Club is looking for a new president. Listen to two students talking about what they will do if they become the president of the club. Put the words or a number in each blank to complete the table.

Click tại đây để nghe:

conver

Hướng dẫn:

Tìm chủ tịch mới cho câu lạc bộ

Câu lạc bộ 3R

*  Bạn có sáng tạo không?

*  Bạn có muốn trường chúng ta trở thành một nơi “xanh” không?

*  Bạn sẽ làm gi nếu bạn trở thành chủ tịch?

*  Bạn hãy lên tiếng và trở thành chủ tịch của câu lạc bộ chúng tôi!!!

 Câu lạc bộc 3R đang tìm chủ tịch mới. Nghe hai học sinh nói về việc họ sẽ làm gì nếu họ trở thành chủ tịch câu lạc bộ. Điền các từ hay số vào mỗi khoảng trống để hoàn thành bảng sau

Mi

Lớp 6A

Ý kiến 1: Đặt một thùng rác tái chế ở mỗi lớp học.

Ý kiến 2: Mua bóng đèn tiết kiệm điện

Ý kiến 3: Mở những hội chợ sách cũ.

Nam Lớp 6B

Ý kiến 1: Khuyến khích học sinh sử dụng xe buýt.

Ý kiến 2: Có nhóm làm vườn.

Ý kiến 3: Tổ chức hội chợ đồng phục.

(1) 6A    (2) recycling    (3) saving light     (4) old books     (5) 6B    (6) bus   (7) gardening   (8) uniform

Tape script:

Mi: I’m Mi from class 6A. If I become the president of the 3Rs Club, firstly, I’ll talk to my friends about putting a recycling bin in every classroom. Then we can reuse or sell the things we have in these bins. Secondly, if we get a lot of money from selling these things, we’ll buy energy-saving lights for every class. Finally, I’ll organize a few book fairs. There, students can swap their used books.

Nam: I’m Nam from class 6E. If I become the president of the Club, I’ll encourage the students to go to school by bus. It’ll be fun and save the environment. Next, I will set up a gardening group. We can grow flowers in our school garden. Finally, I’ll organize some uniform fairs. There, students can swap their used uniforms with younger or older students.

2    Tick (√) True (T) or False (F).

 1. Mi thinks they can use the club fund to buy light bulbs for classes.
 2. At book fairs, students can swap their new books.
 3. Nam thinks that it will be good if students go to school by bus.
 4. Students can grow vegetables in the school garden.
 5. Used uniforms can be exchanged at uniform fairs.

Hướng dẫn:

Viết T (True) nếu là câu đúng, viết F (False) nếu là câu sai trong các câu sau

 1. Mi nghĩ rằng họ có thể sử dụng quỹ câu lạc bộ để mua bóng đèn tròn cho lớp. (F)
 2.  Ở hội sách, những học sinh có thể trao đổi sách mới của họ. (F)
 3. Nam nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu những học sinh đến trường bằng xe buýt. (T)
 4. Các học sinh có thể trồng rau trong vườn của trường. (F)
 5. Đồng phục cũ có thể được trao đổi ở hội chợ đồng phục. (T)

3    Interview a classmate. Ask him/her what three things he/she will do are if he/she becomes the president of the 3Rs club. Take notes below.

Name                                                                                          

Idea 1

Idea 2

Idea 3

Hướng dẫn:

Phỏng vấn một bạn học. Hỏi cô ấy/cậu ấy 3 điều mà cô ấy/cậu ấy sẽ làm nếu cô ấy/cậu ây trở thành chủ tịch câu lạc bộ 3R. Ghi chú bên dưới.

Tên Khang

Ý kiến 1: Make the 3R group in every class (Thành lập nhóm 3R ở mỗi lớp học).

Ý kiến 2: Organize the recycling competition every month (Tổ chức cuộc thi tái chế mỗi tháng).

Ý kiến 3: Collect the rubbish around the school very week (Thu gom rác xung quanh trường hàng tuần).

4   Write about your classmate's ideas in 3. Do you think your classmate will be a good club president?

 1. His/her name and class
 2. Idea 1 + explanation/examples 
 3. Idea 2 + explanation/examples
 4. Idea 3 + explanation/examples
 5. Will he/she be a good club president?

Hướng dẫn:

Viết về ý kiến của bạn em trong phần 3. Em có nghĩ bạn em sẽ là một chủ tịch tốt không?

  1. Tên anh ấy/cô ấy
  2. Ý kiến 1 + giải thích/ví dụ
  3. Ý kiến 2 + giải thích/ví dụ
  4. Ý kiến 3 + giải thích/ví dụ
  5. Cô ấy/anh ấy sẽ là một chủ tích tốt chứ?Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 6 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 6, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan