Sinh sản của vi sinh vật


1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào ?

1. Vi khuẩn có thể hình thành các loại bào tử nào ? Nêu sự khác biệt giữa bào tử sinh sản và nội bào từ ở vi khuẩn. Bào tử vô tính và bào tử hữu tính ở nấm khác nhau như thế nào ?
2. Nêu ví dụ ứng dụng sự sinh sản của vi sinh vật để phục vụ đời sống con người.

>>>>> Học tốt lớp 10 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu