Reading - Uint 5 trang 56 tiếng Anh 11


Work in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả hình dáng, dùng từ gợi ý dưới đây.)

READING

Before you read

Work in pair. Describe the picture, using the cues below. (Làm việc theo cặp. Mô tả hình dáng, dùng từ gợi ý dưới đây.)

Các bạn có thể làm theo gợi ý sau:

1. Where do you think the class is?

-   In mountainous areas.

-   In towns.

-   In big cities.

2. What do you think of the people in the class?

-  They are at the same age.

-  They are young.

-  They are of different ages.

3. What do you think of the teacher?

-   He got a regular training in teaching.

-   He is a soldier.

-   He is the teacher at this school.

4. What is this class different from your class?

-  The children wear uniform.

-   The room is in the best condition.

-  The class is poor and simple.

While you read

Read the passage and then do the tasks that follow. (Đọc đoạn văn và sau đó làm bài tập theo mẫu.)

Click tại đây để nghe:

 

Khoảng tháng 7 nãm 2000. 61 tỉnh và thành phố trên khắp Việt Nam đã hoàn thành chương trình "Phổ cập giáo dục tiểu học" và "Xóa nạn mù chữ". Tuy nhiên, khoảng thời gian này, chỉ 94% dân số Việt Nam biết đọc và viết. Điều này có nghĩa sẽ còn nhiều công việc phải làm để có thể xóa nạn mù chữ trên khắp cả nước.

Mùa hè năm 2000. Hội Khuyến học Việt Nam mở một chiến dịch xóa mù chữ. Trong chiến dịch này, 600 sinh viên thuộc các dân tộc thiểu số vùng cao được cử đi dạy kĩ năng đọc và viết cho 1200 người mù chữ ở ngay quê hương của họ. Năm 2001, 800 sinh viên tình nguyện tham gia chiến dịch, số người học đọc và việt lên đến 4623 người. Đây là một biện pháp hiệu quả giúp những người ở vùng sâu vùng xa có thể đọc và viết.

Những sinh viên tham gia trong chiến dịch chống nạn mù chữ xem đó như một công việc đáng tự hào khi được giúp đỡ chính những người cùng quê hương. Họ tình nguyện dành cả mùa hè để dạy đọc và viết cho những người mù chữ. Một số thậm chí còn chuẩn bị tài liệu giảng dạy có liên quan trực tiếp đến học viên của họ. Họ nói chuyện về những kĩ thuật canh tác mới và kế hoạch hóa gia đình. Trước khi về họ còn hứa sẽ quay trở lại mùa hè tiếp theo.

Cuộc chiến chống nạn mù chữ tiếp tục vào mùa hè năm 2002. Lần này, Hội Khuyến học Việt Nam quyết định mở rộng, hoạt động đến các tỉnh miền Trung. Hiện nay, số người mù chữ ở vùng sâu vùng xa và miền núi dần giảm. Chúng ta hi vọng nạn mù chữ chẳng bao lâu nữa sẽ được xóa bỏ ở nước ta vì ngày càng có nhiều người tham gia vào cuộc đấu tranh chống lại nó.

Task 1. Find the Vietnamese equivalent to the following expressions, (Tìm từ tương đương với tiếng Việt cho các từ ngữ dưới đây.)

1. Universalisation of Primary Education ( Phổ cập giáo dục tiêu học)

2. The Vietnam Society of Learning Promotion (Hội Khuyến học Việt Nam)

3. illiteracy eradication (xóa mù chữ)

4. Farming techniques (kĩ thuật canh tác)

5. Family planning (kế hoạch hóa gia đình)

Task 2. Which of the choices A, B, C or D most adequately sums up the whole passaae? (Lựa chon A, B, C hoặc D thích hợp nhất để tóm tắt cả đoạn?)

A. The programme of  “ Universalisation of Primary Education" in Vietnam.

B. Illiteracy rates in Vietnam.

C. Ethnic minority students’ education programme.

D. The fight against illiteracy.

Key: D

Task 3. Answer the questions. (Trả lời các câu hỏi)

1. What was the rate of literacy in Vietnam in 2000?

-> 94% of the population.

2. What campaign was started by the Vietnam Society of Learning Promotion?

-> The campaign for illiteracy eradication.

3. How many students participated in the campaign in 2000 and how many in 2001 ?

-> 600 students in 2000 and 800 sts in 2001

4. What did the students do to help eradicate illiteracy?

-> They willingly/voluntarily spent their vacations teaching ethnic minority illiterate people to read and write.

5. What will happen if more and more people take part in the struggle against illiteracy?

-> Illiteracy will soon be eradicated.

After you read

Work in groups: Ask and answer the questions. (Làm việc theo nhóm. Hỏi và trả lời các câu hỏi)

1. Are there any illiterate people in your neighborhood?

-> Yes, but not many. Most of them are the poor working people.

2. What do you think we should do to help them read and write?

-> I think we should explain the disadvantages of being illiterate to them. At the same time, we should provide the convenient condition for them to go to classes for illiteracy eradication.

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu