READ trang 51 unit 6 SGK tiếng anh 9


Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on?”

Read this poem about the environment.

Click tại đây để nghe:

 


MUMMY, OH MUMMY

“Mummy, oh Mummy, what’s going to happen

If all the pollution goes on?”

“Well the world will end up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

5           The fields will be littered with plastics and tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

10         Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet and be good.

If you’re going to start getting silly ideas,

I’ll take you home right away.

15                Because pollution is something that other folk do,

We’re just enjoying our day.”

 

b Answer. Then write the answers in your exercise book.

1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on?

2.Who does the mother think pollute the environment?

3.What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions?

4.Do you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)?

5.What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted?

 6.What could you do in your school / house to minimize pollution?

 

Đáp án

Read this poem about the environment. (Hãy đọc bài thơ về môi trường)

Mẹ ơi, ô mẹ ơi, điều gì sẽ xảy ra

nếu tất cả sự ô nhiễm tiếp tục?

À, thế giới sẽ chấm dứt giống như bãi chứa đồ phế thải cũ

Với tất cả kho báu của nó biến đi hết

Các cánh đồng sẽ bị xả đầy nhựa và lon,

Các dòng suối sẽ bị che phủ với bọt nước,

Giờ đây hãy ném những chai sô - đa kia trên hàng giậu,

hãy cứu chúng tôi khỏi mang chúng về nhà,

Nhưng Mẹ ơi, ôi Mẹ ơi. nếu con ném những chai,

 Điều đó sẽ không làm ô nhiễm rừng cây sao?

Vô lí! Điều đó không cùng giống nhau tí nào.

Con hãy im lặng và hãy ngoan.

Nếu con định bắt đầu những ý tưởng ngu xuẩn.

Mẹ sẽ đem con về nhà ngay.

Vì ô nhiễm là điều gì những người khác làm. 

Chúng ta chỉ đang thưởng thức ngày sống của chúng ta.

1.Match the words in A with the appropriate explanation in B (Ghép những từ ở A với lời giải thích phù hợp 

1      - c : junkyard : a piece of land full of rubbish.

2       - g : end up : reach a state of

3       - f : treasure : valuable or precious things

4      - e : foam : mass of bubbles of air or gas

5       - d : stream : a flow of water

6       - a hedge : a row of things forming a fence

7       - b : folk : people

2.Answer. Then write the answers. (Trả lời. Sau đó viết cãu trả lời.)

1.According to the mother, if the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard.

2.The mother thinks man is polluting the environment he is living.

3,If the boy keeps on asking his mother such questions , she will take him home right away.

4.Yes, I think it is, because he’s polluting the woods or fields with bottles.

5.The poet wants US to learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing, because it’s our living homo with all of its treasure.

6.In our school we could do something to minimize pollution by keeping it always clean and beautiful and by reducing the amount of garbage as much as we can.


>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước