READ trang 43 unit 5 SGK tiếng anh 9


Read the forum on the Inte et. the Inte et posted by Jimhhello on Tuesday , 10 December 2002, at 9.07pm

1.Read the forum on the Internet

Click tại đây để nghe:

 


 

The Internet posted bv Jimhello on Tuesday, 10 December 2002, at 9.07 pm.

The Internet has increasingly developed and become part of our everyday life. Do you find the Internet useful? What do you use the Internet for? How much time do you spend surfing the web a day? Please respond to these questions.

FORUM

Response # IRe: The Internet

Posted bv Sandra Morgan

In my opinion, the Internet is a very fast and convenient way for me to get information. I can also communicate with my friends and relatives by means of e-mail or chatting. However, I don't use the Internet very often because I don’t have much time. For me, the Internet is a wonderful invention of modem life. It makes our world a small village.

 

Response # 2 Re: The Internet

Posted by Honghoa

Nobody can deny the benefits of the Internet in our life. However, it is a pity for me as well as for most of my friends in the countryside. The Internet is available only in cities, therefore I cannot easily get access to it. I sometimes visit my uncle in the city on weekends, and this is a good occasion for me to explore the net. I spend most of the time wandering because I just don’t know which website is useful for me.

Response # 3 Re: The Internet

Posted by Huansui

People use the Internet for many purposes: education, communication, entertainment and commerce. However, the Internet has limitations. It is not only time-consuming and costly but also dangerous because of viruses and bad programs. Moreover, Internet users sometimes have to suffer various risks such as spam or electronic junk mail, and personal information leaking. So, while enjoying surfing, be alert!

Answer.

 1. What does Sandra use the Internet for?
 2. Why is it difficult for Honghoa to get access to the Internet?
 3. According to Huansui, why do people use the Internet?
 4. Make a list of benefits of the Internet according to the three responses.
 5. Are there any disadvantages of the Internet? If so, what are they?
 6. Do you agree or disagree with the responses?
 7. What is your response to this forum?

 Đáp án:

 1.

Gởi bởi Sandra Morgan

Theo ỷ tôi. internet là phương tiện rất nhanh và tiện cho tôi để thu thập thông tin. Tôi củng cô thể giao tiếp với các bạn và bà con bằng “điện thư hay tản gẫu. Tuy nhiên tôi không dùng internet thường lắm vì tôi không có nhiều thời gian. Dối vài tôi, internet là một phát minh tuyệt vời của cuộc sổng hiện đại. Nỏ làm thế giỏi chúng ta thảnh một lảng nhỏ bé. Response #2 Re: Internet.

Gởi bời Honghoa

Không ai có thề chối những lợi ích của Internet trong đời sống chúng ta. Tuy nhiển, thật là đáng tiếc đối vởi tôi cũng như với đa số bạn tôi ở miền quê. Internet chi có ở thành phố, do đó tôi không thề tiếp cận với nỏ cách dễ dàng Dôi khi tôi thăm chủ tôi ở thành phố vào ngày cuối tuần, và đây là cơ hội tốt cho tôi để khám phá mạng. Tôi dùng hầu hết thời gian lang thang trên mạng vì tôi không biết trang web nào hữu lch cho tôi.

Reponse ặ3 Re: Internet.

Gởi bời Huansui

Người ta dùng Internet cho nhiều mục đích: giảo dục, giao tiếp, giải trí vả thương mại. Tuy nhiên, Internet có những hạn chế. Nó không chỉ tiêu phỉ nhiều thời gian và tốn kém mà còn nguy hiểm vì có nhiều vi-rút và chương trình xấu. Hơn nữa, người sử dụng internet đôi khi phải khốn khổ vi nhiều nguy hại như thư rác điện tử, và thông tin cá nhân bị rò rỉ. Vì thế, hãy cảnh giác khi vui lướt rên mạng!

2.Answer. (Trả lời.)

 1. Sandra uses the Internet to get information, communicate with her relatives or friends bv e-mail or chatting.
 2. It’s difficult for Honglioa to get access to the Internet because she lives in the country and Internet is available only in cities.
 3. According to Uuansui, people use the Internet for various purposes: education, communication, entertainment and commerce.
 4. To the three responses, Internet has these benefits:

*      education.

*     communication: communicating with relatives, friends by e-mail or chatting.

*     entertainment: people can watch good films, play games on

Internet to relax.

Nowadays people can use Internet to buy or sell their things they want.

5.Yes, there are. Internet is very time - consuming and costly and there are many viruses and bad programs that have bad influence on small children.

6.I agree with the responses.

7.In my opinion. Internet is a wonderful invention in the modern age, but it also has lots of disadvantages, especially for small children because of its bad programs. Therefore we should have a good control on its programs and keep careful eyes on our children.

>>>>> Học tốt lớp 9 luyện thi vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu