READ trang 25 unit 3 SGK tiếng anh 9


Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

READ

Click tại đây để nghe:

 


Van, a student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is now living with the Parker family on a farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.

Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at a grocery store in a nearby town. They have two children. Peter is the same age as Van, and Sam is still in primary school.

Since Van arrived, he has been learning a lot about life on a farm. In the afternoon, as soon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. On weekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm.

On Saturday afternoons. Peter plays baseball. The Parker family and Van eat hamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feels like a member of their family.

 

a) Match the words in column A with the words or groups of words in column B having the same meaning.

A                                                               B

maize                                              bring things together

feed                                                 where people buy food and small things

grocery store                                     give food to eat

part-time                                          com

collect                                               shorter or less than standard time

b)   Complete the summarv. Use information from the passage.

A Vietnamese boy named Van is living with the Parker family in the American

state of (1)__________ . Mr. Parker is a (2)______________ and Mrs. Parker

(3)____________ in a nearby town. They have two children, (4)_____________

and (5)____________ . Van often does chores (6)_______ school. Sometimes,

he also helps on the (7)_______________ . The family relaxes on Saturday 

afternoons and (8)____________ Peter play (9)____________ Van likes the

Parkers, and he enjoys being a (10) _____    of their family.

Đáp án:

READ ( Đọc)

Van, sinh viên từ thành phố Hồ Chí Minh, là sinh viên thuộc chương trình giao lưu ở nước Mĩ. Hiện giờ anh ấy đang sống với gia đinh ỏng Parker ờ một nông trại bên ngoài thành phố Columbus 100 cây số. thuộc bang Ohio. Anh ấy sẽ ở đấy cho đến đầu tháng Mười.

Ông Parker trồng băp ở nông trại, trong khi Bà Parker làm VI(;‘C bán thời gian ở một tiệm thực phẩm ư thành phố kế bên. Họ có hai con Peter cùng tuổi với Van, và Sam vẫn còn học trường tiểu học.

Từ khi Van đến, anh có thể học hỏi nhiều về đời sông ờ nông trại. Buổi trưa, vừa khi anh làm xong bài tập ở nhà, anh cho gà ăn và nhặt trứng. Vào những ngày cuối tuần, nếu ông Parker bận, ba cậu con trai giúp ông ở nông trại.

Vào trưa Thứ Bây, Peter chơi bóng chày. Gia đình ông Parker và Van ăn ham-bơ-gơ hoặc bánh mì kẹp xúc xích nóng trong khi họ xem Peter chơi bóng Gia đình õng Parker tử tê nên Van cảm thấy như một thành viên cùa gia đình họ.

a.    Match the words in column A with the words or groups of words in column D having the same meaning. (Ghép những tử ờ cột A phủ hợp với những từ hay nhóm từ ở cột B cùng nghĩa.)

A                                                            B

maize                                                    corn

feed                                                      give food to eat

grocery store                                          where people buy foos and small things

part - time                                             shorter or less than standard time

collect                                                   bring things together.

  1. Answer .(Trả lời).

Complete the summary. Use information from the passage. (Điền bài tóm nit. Dùng thông tin ở đoạn văn.)

A Vietnamese bov named Van is living with the Parker family in the America state of (1 )Ohio. Mr Parker is a (2) farmer and Mrs Parker (3) is working in a nearby town. They have two children, (4) Peter and (5) Sam. Van often does chores (6) after school Sometimes, he also helps on the (7) farm. The family relaxes on Saturday afternoons and (8) watch Peter play (9) baseball. Vail likes the Parkers and he enjoys being a (10) member of their famil v>>>>> Bí kíp luyện thi 9 vào 10 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô Top 1 trên cả nước