Project Unit 4 Trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới


Tổng hợp bài tập phần Project Unit 4 Trang 49 SGK Tiếng Anh 9 mới

PRESERVING THE PAST 

Life has changed a lot over the past 50 years, and there are many good pastimes which seem  to be dying out. Work in groups and

  •  search for a past tradition or pastime which

          you highly appreciate

  •  give reasons why you like it
  •  work out a plan to help preserve it

Then make a poster presenting your ideas and share it with your class.

GIỮ LẠI QUÁ KHỨ 

Cuộc sống đã thay đổi nhiều suốt 50 năm qua. Có nhiều điều tốt đẹp đang mất dần. Hãy làm việc nhóm và 

  • Tìm kiếm những giá trị truyền thống mà bạn đánh giá cao 
  • đưa ra lí do 
  • đưa ra kế hoạch để bảo tồn 

Làm một tấm áp phích thuyết trình ý tưởng của mình và chia sẻ với cả lớp 

 

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Tiếng Anh lớp 9 mới và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 9, luyện vào 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu