• Câu 1, câu 2, câu 3 trang 168 sinh học lớp 8

    Câu 1, câu 2, câu 3 trang 168 sinh học lớp 8

    Câu 1. Phân biệt tính chất của phản xạ không điều kiện với phản xạ có điều kiện. Câu 2. Trình bày quá trình hình thành một phản xạ có điều kiện (tự chọn) và nêu rõ những điều kiện để sự hình thành có kết quả. Câu 3. Nêu ý nghĩa của sự hình thành và ức chế phản xạ có điều kiện đối với đời sống động vật và con người.