• Bài 1, 2, 3 trang 12 sgk sinh học 7

    Bài 1, 2, 3 trang 12 sgk sinh học 7

    Bài 1. Các đặc điểm chung của động vật ?Bài 2. Kế tên động vật gặp ở xung quanh nơi em ở và chỉ rõ nơi cư trú của chúng ? Bài 3. Ý nghĩa của động vật đối với đời sống con người ?