Ở các nước phương Đông, nhà vua có những quyền hành gì ?


Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành.

Ở các nước phương Đông, vua nắm mọi quyền hành, từ việc đặt ra luật pháp, chỉ huy quân đội, đến việc xét xử những người có tội. Vua được coi là đại diện thần thánh ở trần gian, theo chế độ cha truyền con nối.