Những điểm mới về công cụ sản xuất của thời Hòa Bình - Bắc Sơn - Hạ Long là gì ?


Từ công cụ ghè đẽo và công cụ bằng đá mài (rìu, bôn).

- Từ công cụ ghè đẽo và công cụ bằng đá mài (rìu, bôn)

- Dùng tre, gỗ, xương, sừng làm công cụ

- Làm đồ gốm