Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn

  • Soạn bài nhà bố ở

    Soạn bài nhà bố ở

    1. Quê Páo ở đâu ? Trả lời: Quê Páo ở miền núi. Các câu sau đây cho biết điều đó : Ngọn núi ở lại cùng máy - Tiếng suối nhòa dần sau cây"

  • Luyện từ và câu bài nhà bố ở

    Luyện từ và câu bài nhà bố ở

    1. Hãy kể tên một số dân tộc thiểu số ở nước ta : Ở nước ta có nhiều dân tộc thiểu số cùng chung sống như người Mèo, người Thái, người Nùng, người Mán.

Xem thêm tất cả các tác phẩm khác tại:Chuyên Đề - Tác Phẩm môn Ngữ Văn