Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm mục đích gì?


Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.

Ngô Quyền kéo quân ra Bắc nhằm :
- Trị tội tên phản bội Kiều Công Tiễn.
- Bảo vệ nền tự chủ đang được xây dựng của đất nước.

Bài viết liên quan