Nêu vai trò của không khí đối với thực vật


Nêu vai trò của không khí đối với thực vật

Nêu vai trò của không khí đối với thực vật.

Trả lời:

+Không khí giúp cho thực vật quang hợp và hô hấp.

+Khí ô-xi có trong không khí cần cho quá trình hô hấp của thực vật. Khí các-bô-nic có trong không khí cần cho quá trình quang hợp của thực vật. Nếu thiếu khí ô-xi hoặc các-bô-níc thực vật sẽ chết.