Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.


Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Nêu vai trò của chất bột đường đối với cơ thể.

Trả lời:

Chất bột đường cung cấp năng lượng cần thiết cho mọi hoạt động và duy trì nhiệt độ của cơ thể.