Nêu nội dung Chính cương vắn tắt, sách lược vắn tắt của Đảng Cộng sản Việt Nam


Nội dung và làm rõ tính sáng tạo, đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.

Dựa vào mục 2.b phần Kiến thức cơ bản để nêu nội dung và làm rõ tính sáng tạo, đúng đắn của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo:

- Tính khoa học, đúng đắn ở chỗ: những nội dung của Cương lĩnh chính trị đầu tiên do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo rất đúng với quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin và thực tiễn cách mạng Việt Nam. Ngay từ đầu, Đảng ta đã thấu suốt con đường phát triển tất yếu của cách mạng Việt Nam, con đường kết hợp giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chính vì vậy, đường lối này đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

- Tính sáng tạo thế hiện ở chỗ: những quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin dân chủ Nguyễn Ái Quốc vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, Cương lĩnh đã kết hợp đúng đắn vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp, trong đó độc lập tự do là tư tưởng chủ yếu (do nước ta bấy giờ bị thực dân Pháp và phong kiến tay sai thống trị).

- Về lực lượng cách mạng, Cương lĩnh đã thể hiện được vấn đề đoàn kết dân tộc rộng rãi để đánh đuổi thù chung. Điểu này rất đung với hoàn cảnh của một nước thuộc địa như Việt Nam.

>> Khai giảng Luyện thi ĐH-THPT Quốc Gia 2018 bám sát cấu trúc Bộ GD&ĐT bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng đến từ các trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu, các Trường THPT Chuyên và Trường Đại học..