Nêu mốc thời gian và những thành tựu chủ yếu của cách mạng công nghiệp ở các nước Anh, Pháp, Đức.

Bình chọn:
4 trên 15 phiếu

Có thể lập bảng theo mẫu sau.

Có thể lập bảng theo mẫu sau :

Thời gian

Phát minh, cải tiến kĩ thuật

Năm 1764

 

Năm 1769

 

Năm 1779

 

 

Năm 1784

 

Năm 1785

 

Đầu thế ki XIX

 

Năm 1814

 

Năm 1825

 

1850- 1870

 

Đã có lời giải Sách bài tập - Lịch sử lớp 10 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 10, mọi lúc, mọi nơi cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan