Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?


Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Muối, đường và cát, chất nào tan, chất nào không tan trong nước?

Trả lời:

+ Em thấy đường tan trong nước; Muối tan trong nước; Cát không tan trong nước.