Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào ?


Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào ?

Mỗi thông tin trong khung chữ dưới đây ứng với hình nào?

a) Xung quanh rễ mầm mọc ra nhiều rễ con.
b) Hạt phình lên vì hút nước. Vỏ hạt nứt để rễ mầm nhú ra cắm xuống đất
c) Hai lá mầm xòe ra. Chồi mầm lớn dần và sinh ra các lá mới
d) Hai lá mầm teo dần rồi rụng xuống. Cây con bắt đầu đâm chồi, rẽ mọc nhiều hơn
e) Sau vài ngày, rễ mọc mầm nhiều hơn nữa, thân mầm lớn lên, dài ra và chui lên khỏi mặt đất

Trả lời:

Kết quả như sau:

2b        3a         4c        5c        6d