Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

Bình chọn:
3.7 trên 21 phiếu

4

Mỗi hình dưới đây ứng với việc sử dụng phương pháp nào để tách các chất ra khỏi hỗn hợp?

Trả lời:

Hình 1: Làm lắng

Hình 2: Sàn, sảy

Hình 3: Lọc

Các bài liên quan