Lý thuyết viết các số đo độ dài dưới dạng số thập phân

Bình chọn:
3.1 trên 31 phiếu

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

6m4dm = ...m

Cách làm: 6m4dm = \(6\tfrac{4}{10}\)m = 6,4m

Vậy: 6m 4dm = 6,4m

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m 5cm = ...m

Cách làm: 3m 5cm = \(3\tfrac{5}{100}\)m = 3,05m

vậy: 3m 5cm = 3,05m

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay

Các bài liên quan