Lý thuyết viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân


a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) Ví dụ 1: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

3m2 5dm2 = …m2

Cách làm: 3m2 5dm2 =  m2= 3,05 m

Vậy: 3m2 5dm2 = 3,05 m2

b) Ví dụ 2: Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

42 dm2 = …m2

Cách làm:  42 dm2= m2= 0,42 m2

Vậy: 42 dm2 =  0,42 m2