Lý thuyết Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong mặt phẳng


Trường hợp I: Hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng ( gọi là hai đường thẳng đồng phẳng)

Trường hợp I: Hai đường thẳng cùng nằm trong một mặt phẳng ( gọi là hai đường thẳng đồng phẳng)

- a ∩ b = M ( a và b có điểm chung duy nhất (h.2.29a))

-  a // b( a và b không óđểm chung (h.2.29b))

- a ≡ b ( a trùng b (h.2.29c))

Trường hợp II: Hai đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phẳng (gọi là hai đường thẳng chéo nhau) (h.2.29d)

Trường hợp II:

>>>>> Học tốt lớp 11 các môn Toán, Lý, Anh, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu