Lý thuyết về số 0 trong phép trừ (toán lớp 1) và bài 1, bài 2, bài 3 trang 61 sgk toán lớp 1


Lý thuyết về số 0 trong phép trừ.

                 

1 - 1 = 0                                          3 - 3 = 0

              

4 - 0 = 4                                        5 - 0 = 5

Bài 1: Tính:

1 - 0 =                            1 - 1 =                                   5 - 1 =

2 - 0 =                            2 - 2 =                                   5 - 2 = 

3 - 0 =                            3 - 3 =                                   5 - 3 =

4 - 0 =                            4 - 4 =                                   5 - 4 =

5 - 0 =                            5 - 5 =                                   5 - 5 =

Bài 2: Tính:

4 + 1 =                           2 + 0 =                                   3 + 0 =

4 + 0 =                           2 - 2 =                                    3 - 3 =

4 - 0 =                            2 - 0 =                                    0 + 3 =

Bài 3: Viết phép tính thích hợp:

a)          b) 

Bài giải:

Bài 1:

1 - 0 = 1                           1 - 1 = 0                                   5 - 1 = 4

2 - 0 = 2                          2 - 2 = 0                                    5 - 2 = 3

3 - 0 = 3                          3 - 3 = 0                                    5 - 3 = 2

4 - 0 = 4                          4 - 4 = 0                                    5 - 4 = 1 

5 - 0 = 5                           5 - 5 = 0                                   5 - 5 = 0

Bài 2: 

4 + 1 = 5                       2 + 0 = 2                                  3 + 0 = 3

4 + 0 = 4                       2 - 2 = 0                                   3 - 3 = 0

4 - 0 = 4                         2 - 0 = 2                                  0 + 3 = 3

Bài 3: a) 3 - 3 =0      ; b) 2 - 2 = 0

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2010er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2010.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2010.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2010.Tienganh.Tuyensinh247/

Bài viết liên quan