Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 3 (toán lớp 1)


Phép cộng trong phạm vi 3.

            

1 + 1 = 2                                     2 + 1 = 3

Một cộng một bằng hai               hai cộng một bằng ba

          

1 + 2 = 3                                 2 + 1 = 3

Một cộng hai bằng ba                 1 + 2 = 3