Lý thuyết về ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình


Hình hộp chữ nhật.

Hình hộp chữ nhật

S xung quanh = (a + b) x 2 x c

S toàn phần  = S xung quanh  + S đáy x 2

V = a x b x c

S xung quanh = a x a x 4

S toàn phần = a x a x 6

V = a x a x a