Lý thuyết về luyện tập về tính diện tích (tiếp theo)


Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.

Ví dụ: Một mảnh đất có hình dạng như hình bên.

Để tính diện tích mảnh đất đó, ta có thể làm như sau:

a) Nối điểm A với điểm D, khi đó mảnh đất được chia thành hình thang ABCD và hình tam giác ADE. Kẻ các đoạn thẳng BM, EN vuông góc với AD.

b) Đo các khoảng cách trên mặt đất.

c) Tính:

 

Vậy diện tích mảnh đất là 1677,5 m2.

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập toán lớp 5 và Bài tập nâng cao - Xem ngay