Lý thuyết về giải toán có lời văn (toán lớp 1)


Bài toán: Nhà An có 5 con gà.

Bài toán: Nhà An có 5 con gà, mẹ mua thêm 4 con gà. Hỏi nhà AN có tất cả mấy con gà ?

Tóm tắt:

Có: 5 con gà

Thêm : 4 con gà

Có tất cả: ...con gà ?

Bài giải:

Nhà An có tất cả là:

5 + 4 = 9 (con gà)

Đáp số: 9 con gà.