Lý thuyết về đồng hồ, thời gian


Đồng hồ, thời gian.

                            

Đồng hồ chỉ 9 giờ                               Mặt đồng hồ                     Kim dài

Kim ngắn