Lý thuyết về độ dài đoạn thẳng (toán lớp 1)


Dài hơn, ngắn hơn

Dài hơn, ngắn hơn                                           Độ dài đoạn thẳng

                                

Đoạn thẳng AB ngắn hơn đoạn thẳng CD

Đoạn thẳng CD dài gơn đoạn thẳng AB.