Lý thuyết triệu và lớp triệu


10 trăm nghìn gọi là 1 triệu, viết là: 1 000 000.

10 trăm nghìn gọi là 1 triệu, viết là: 1 000 000.

10 triệu gọi là 1 chục triệu, viết là: 10 000 000

10 chục triệu gọi là 1 trăm triệu, viết là: 100 000 000

Lớp triệu gồm các hàng: triệu, chục triệu, trăm triệu.