Lý thuyết tính chất kết hợp của phép nhân


a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:

a) Tính rồi so sánh giá trị của hai biểu thức:

(2 x 3) x 4 và 2 x (3 x 4)

Ta có: (2 x 3) x 4  = 6 x 4 = 24

         2 x (3 x 4) = 2 x 12 = 24

vậy (2 x 3) x 4 = 2 x (3 x 4)

b) So sánh giá trị của hai biểu thức (a x b) x c và a x (b x c) trong bảng sau:

Ta thấy gía trị của (a x b) x c và của a x (b x c)  luôn bằng nhau và ta viết:

                  (a x b) x c = a x (b x c)

Khi nhân một tích hai số với số thứ ba, ta có thể nhân số thứ nhất với tích của số thứ hai và số thứ ba.

Chú ý: Ta có thể tính giá trị của biểu thức dạng a x b x c như sau:

            a x b x c = (a x b) x c = a x (b x c)

Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay