Lý thuyết tính chất giao hoán của phép nhân


a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

a) Tính và so sánh giá trị của hai biểu thức:

7 x 5 và 5 x 7

Ta có: 7 x 5  =35

          5 x 7 = 35            

vậy   7 x 5 = 5 x 7

b) So sánh giá trị của hai biểu thức a x b và b x a trong bảng sau:

Ta thấy giá trị của a x b và của b x a luôn luôn bằng nhau, ta viết:

a x b = b x a

Khi đổi chỗ các thứa số trong một tích thì tích không thay đổi


Đã có lời giải Sách bài tập - Vở bài tập Toán lớp 4 và Bài tập nâng cao - Xem ngay