Lý thuyết tính chất cơ bản của phân thức


1.Tính chất

1.Tính chất 

- Nếu nhân cả tử và mẫu của một phân thức với cùng một đa thức khác đa thức không thì được một phân thức bằng phân thức đã cho:

\( \frac{A}{B}= \frac{A.M}{B.M}\) ( M là một đa thức khác đa thức 0)

-Nếu chia cả tử và mẫu của một đa thức cho một nhân tử chung của chúng thì được một phân thức bằng phân thức đã cho.

\( \frac{A}{B}= \frac{A : N}{B : N}\) ( N là một nhân tử chung)

2. Qui tắc đổi dấu:

 Nếu đổi dấu cả tử và mẫu của một phên thức thì được một phân thức bằng phân thức đã cho

\( \frac{A}{B}= \frac{-A}{-B}\)

>>>>> Học tốt lớp 8 các môn Toán, Văn, Lý, Hóa năm 2018 bởi các Thầy Cô uy tín, nổi tiếng học hiệu quả, dễ hiểu