Lý thuyết tìm một số biết giá trị một phân số của nó


Tìm một số biết giá trị một phân số của nó.

Tìm một số biết giá trị một phân số của nó

Muốn tìm một số biết  của nó bằng a, ta chia a cho 

(m, n ∈ N*).