Lý thuyết tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đo


Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Bài toán: Tổng của hai số là 70. Hiệu của hai số đó là 10. Tìm hai số đó.

Cách thứ nhất:

Bài giải:

Hai lần số bé là:

70 - 10 = 60

Số bé là: 

60 : 2 = 30

Số lớn là:

30 + 10 = 40

Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30

Nhận xét: Số bé =  (Tổng - Hiệu) : 2

Cách thứ hai:

Bài giải:

Hai lần số lớn là:

70 + 10 = 80

Số lớn là:

80 : 2 = 40

Số bé là:

40 - 10 = 30

Đáp số: Số lớn: 40; Số bé: 30

Nhận xét: Số lớn = ( Tổng + Hiệu) : 2

Chú ý: Khi làm bài, học sinh có thể giải bài toán bằng một trong hai cách nêu trên.

Tham gia Group học tập dành riêng cho 2007er để hỏi đáp và trao đổi:

Môn Toán: https://www.facebook.com/groups/2007.Toanhoc.Tuyensinh247/

Môn Văn: https://www.facebook.com/groups/2007.Vanhoc.Tuyensinh247/

Môn Tiếng Anh: https://www.facebook.com/groups/2007.Tienganh.Tuyensinh247/


Bài viết liên quan