Lý thuyết tìm giá trị phân số của một số cho trước


Tìm giá trị phân số của một số cho trước.

Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm  của một số b cho trước, ta nhân  với b.

(m, n ∈ N, n ≠ 0 ).