Lý thuyết tiết 18: Bảng nhân 6 ( trang 19 sgk)


Kiến thức cần nhớ về bảng nhân 6

Kiến thức cần nhớ

6 x 1 = 6

6 x 2 = 12

6 x 3 = 18

6 x 4 = 24

6 x 5 = 30

 6 x 6 = 36

 6 x 7 = 42

 6 x 8 = 48

 6 x9 = 54

 6 x 10 = 60